Giảm thiểu tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 110-117
Tóm tắt: Mặc dù kinh tế đang suy thoái, song tỷ lệ tai nạn lao động (TNLĐ) ở Việt Nam vẫn có dấu hiệu tăng cao. Tai nạn lao động có thể ở nhiều hình thức với những yếu tố gây tai nạn và nguyên nhân khác nhau. Đến này chúng ta mới chỉ tìm cách giảm tối thiểu những hậu quả do TNLĐ gây ra, chứ chưa có những biện pháp ngăn chặn tuyệt đối không để xảy ra TNLĐ.  TNLĐ có thể xảy ra ở tất cả các ngành nghề và với bất cứ ai. Ngăn chặn, hạn chế TNLĐ đã trở thành vấn đề có tính chất toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bài viết nghiên cứu tình huống ở Việt Nam và đề xuất một số gợi ý giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Tai nạn lao động, an toàn lao động, điều kiện lao động
Tra cứu bài báo