Quản trị chuỗi cung ứng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 69-79
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xác định các tiền đề và kết quả của liên kết giữa các doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu giúp nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện qua một quá trình khoa học và đảm bảo độ tin cậy cao. 500 bảng hỏi được gửi trực tiếp và qua email đến đối tượng nghiên cứu. Thời gian thu thập dữ liệu trong vòng 1 tháng. Kết quả thu về được 178 phiếu điều tra. Tuy nhiên, số lượng bảng hỏi chính thức được sử dụng để phân tích chỉ còn 152 bảng, đạt tỷ lệ 30,4% so với tổng số bảng hỏi được gửi đi. Dữ liệu sau đó được đánh giá về độ tin cậy, mức giá trị và một số kiểm định thống kê cơ bản khác. Phân tích hồi qui đa biến cho thấy mối quan hệ giữa sự cam kết, sự tin cậy và mức độ chia sẻ thông tin ảnh hưởng đến sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.  kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngoại trừ biến chia sẻ thông tin. Nghiên cứu có cả ý nghĩa thực tiễn và lý luận. Dưới gốc độ lý luận, nghiên cứu đã khám phá ra được mối quan hệ phức tạp giữa 5 nhân tố: sự cam kết, sự tin cậy, mức độ trao đổi, liên kết giữa các doanh nghiệp và hiệu quả giữa các doanh nghiệp tham gia trong cùng chuỗi cung ứng. Ngoài ra, nghiên cứu còn giúp cho các nhà quản lý trên cơ sở hiểu rõ mối quan hệ trên sẽ có những giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả của quản trị chuỗi cung ứng.
Từ khóa: Liên kết trong chuỗi cung ứng, tiền đề và kết quả
Tra cứu bài báo