Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 58-62
Tóm tắt: Bất cứ ai cũng thừa nhận rằng, nếu dựa vào hệ thống thông tin kém chất lượng, thiếu minh bạch thì sẽ có những quyết định sai và như vậy, sẽ không có những giải pháp đúng và chắc chắn kết quả đạt được sẽ xấu, thậm chí hậu quả khôn lường. Sau khi lý giải về chất lượng hệ thống thông tin kế toán, truy nguyên nguồn gốc các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán, bài báo trình bày tóm tắt những kiến nghị về giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán tài chính, giúp quản trị các ngân hàng tối ưu hóa các quá trình ra quyết định quản lý, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.
Từ khóa: Chất lượng, thông tin, kế toán, ngân hàng
Tra cứu bài báo