Hướng dẫn kế toán môi trường của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 91-96
Tóm tắt: Nhật Bản là quốc gia phát triển vào bậc nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những nước đứng đầu về bảo vệ môi trường. Từ nhiều năm nay, các hoạt động có hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản, Bộ Môi trường Nhật Bản và cộng đồng các doanh nghiệp Nhật Bản đã có những đóng góp đáng kể để bảo vệ môi trường. Bài báo này khái quát những nội dung chính của Hướng dẫn kế toán môi trường do Bộ Môi trường Nhật Bản ban hành và đề xuất, gợi ý một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nghiên cứu và triển khai.
Từ khóa: Kế toán môi trường, chi phí môi trường, lợi ích môi trường
Tra cứu bài báo