Mô hình giá gốc và mô hình giá trị hợp lý đối với kế toán tài sản cố định hữu hình

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 10-14
Tóm tắt: Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế hướng tới sử dụng giá trị hợp lý đối với các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán. Những khoản mục đầu tiên đo lường theo giá trị hợp lý là những khoản mục được trao đổi trên thị trường hoạt động, sau đó đến các khoản mục mà việc xác định giá trị hợp lý khó khăn hơn. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 16 (IAS 16) cho phép lựa chọn mô hình giá gốc hoặc mô hình giá trị hợp lý đối với kế toán tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH). Nội dung bài viết phân tích ưu điểm, nhược điểm của mô hình giá gốc, mô hình giá trị hợp lý đối với kế toán TSCĐHH, qua đó đề xuất phương pháp áp dụng
Từ khóa: Tài sản cố định, giá trị hợp lý, giá phí, kế toán
Tra cứu bài báo