Tổ chức đoàn kiểm toán ngân sách địa phương: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 86-90
Tóm tắt: Tổ chức đoàn kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP) tại Việt Nam. Thực tế, tổ chức đoàn kiểm toán NSĐP đã bộc lộ những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu lực và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Tổ chức đoàn kiểm toán chưa khoa học, còn thiếu kiểm toán viên và năng lực kiểm toán viên còn yếu… Do đó, nghiên cứu và triển khai thực hiện thành công giải pháp hoàn thiện tổ chức đoàn kiểm toán trong kiểm toán NSĐP sẽ góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán NSĐP cũng như hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước khác tại địa phương. Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức đoàn, tổ kiểm toán NSĐP của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam hiện nay từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết thực trạng đó.
Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, ngân sách địa phương, kiểm toán viên
Tra cứu bài báo