Vận dụng mô hình Z- Score của GS.E.I.Altman để dự báo rủi ro phá sản của các công ty dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 63-70
Tóm tắt: Phá sản là một hiện tượng khách quan trong kinh tế thị trường và phá sản không loại trừ bất cứ doanh nghiệp nào. Chính vì vậy, dự báo khả năng xảy ra rủi ro phá sản luôn là một công việc cần thiết giúp các nhà quản trị có chính sách điều chỉnh hoạt động kinh doanh kịp thời. Bài viết sau đây tập trung chủ yếu vào việc dự báo nguy cơ xảy ra rủi ro phá sản của các công ty kinh doanh dược phẩm hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở vận dụng mô hình điểm số Z của GS. E. I. Altman. Thông qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro phá sản trong hoạt động của các công ty kinh doanh dược phẩm.
Từ khóa: Mô hình điểm số Z, rủi ro phá sản
Tra cứu bài báo