Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá năng lực đào tạo tiến sĩ- Áp dụng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 27-37
Tóm tắt: Đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam nói chung, cũng như tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng, bắt đầu thực hiện từ năm những năm 70 của thế kỷ trước. Qua 35 đào tạo tiến sĩ trong nước đã hình thành một hệ thống các chuyên ngành, ngành đào tạo, cơ sở đào tạo tiến sĩ trong cả nước. Chính hệ thống này đã góp phần không nhỏ cho quá trình tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho quốc gia. Tuy nhiên, một thực tế đang đặt ra là giữa mục tiêu đào tạo và thực tế đào tạo đang còn nhiều khoảng cách, mà điểm cơ bản đang làm giãn dần khoảng cách này chính là năng lực đào tạo của một cơ sở đào tạo. Trong báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ: “Đánh giá năng lực đà tạo tiến sĩ của các trường Đại học thuộc khối kinh tế”, mã số: B2010.06.143, đã được nghiệm thu năm 2012, nhóm tác giả đề tài đã đưa ra được hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá năng lực đào tạo tiến sĩ của một cơ sở đào tạo. Trên cơ sở các chỉ tiêu này, tác giả bài viết vận dụng để đánh giá năng lực đào tạo tiến sĩ của trường Kinh tế Quốc dân, đánh giá này nhằm chỉ ra những mặt được, chưa được khi tiếp cận năng lực đào tạo tiến sĩ của Trường Kinh tế Quốc dân, để từ đó có những định hướng phát triển phù hợp.
Từ khóa: Chỉ tiêu đánh giá, năng lực đào tạo tiến sĩ
Tra cứu bài báo