Bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 102-110
Tóm tắt: Bài viết tập trung giải quyết ba vấn đề chính: (1) Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam; (2) Những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này; (3) Đề xuất một số giải pháp nhằm gắn kết tăng trưởng kinh tế với hạn chế bất bình đẳng. Các phân tích trong phần (1) chỉ ra rằng mức sống của dân cư Việt Nam được cải thiện nhờ đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm nhưng khoảng cách thu nhập giữa các nhóm người trong xã hội ngày càng doãng ra và hệ số Gini có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Phần (2) tìm hiểu một số nguyên nhân cơ bản liên quan đến trình độ học vấn, nghề nghiệp; quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; tự do hóa và tạo lập các loại thị trường; bối cảnh toàn cầu hóa, điều kiện tự nhiên, cơ chế quản lý kinh tế ...Phần (3) đề cập đến ba giải pháp, bao gồm: nâng cao nhận thức và dân trí toàn xã hội; tăng năng suất lao động trong nông nghiệp; đẩy mạnh hoạt động kinh tế nông thôn.
Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập, hạn chế bất bình đẳng, tăng trưởng, nông nghiệp
Tra cứu bài báo