Một số quan điểm về cải cách chính sách tiền lương công chức hành chính trong thời gian tới

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 111-119
Tóm tắt: Chính sách tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức hành chính là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Chính sách này tạo động lực đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ và do đó tác động lớn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Tiền lương là công cụ quan trọng có tính quyết định trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại. Trong bối cảnh nước ta hiện nay, việc cải cách tiền lương cán bộ, công chức hành chính được đặt ra là một yêu cầu cấp bách của quá trình phát triển theo các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn cần tăng cường, củng cố và nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Từ khóa: Cải cách tiền lương, cơ chế, chính sách, công chức hành chính
Tra cứu bài báo