So sánh chính sách khởi nghiệp của Việt Nam với một số nước ASEAN

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 79-86
Tóm tắt:
Năm 2016 được xác định là “năm khởi nghiệp” của Việt Nam và chính sách khởi nghiệp là một trong những công cụ quan trọng để Chính phủ thực hiện mục tiêu khởi nghiệp trên quy mô toàn quốc. Các nước thành viên ASEAN có nhiều tiềm năng khởi nghiệp và một số nước như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan có những thành công nhất định trong chính sách khởi nghiệp. Đây là những kinh nghiệm Việt Nam có thể sử dụng để tham khảo đối với chính sách khởi nghiệp. Bài viết so sánh chính sách khởi nghiệp của Việt Nam với một số nước ASEAN theo các khía cạnh lựa chọn để chỉ rõ sự khác biệt của chính sách khởi nghiệp Việt Nam với các nước này. Đó là một trong những căn cứ chủ yếu để đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách khởi nghiệp của Việt Nam trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số nước ASEAN.
Từ khóa: ASEAN, chính sách khởi nghiệp, so sánh, Việt Nam.
Tra cứu bài báo