Tác động từ FDI tới xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 124-131
Tóm tắt:
Ở Việt Nam, dòng FDI vào được kỳ vọng sẽ tạo tác động lớn tới xuất khẩu trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng tác động từ FDI đến xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường tác động này từ FDI. Bằng việc sử dụng bộ số liệu điều tra doanh nghiệp từ năm 2006- 2013, kết quả nghiên cứu cho thấy FDI có tác động rõ rệt tới xuất khẩu của các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ trung bình thấp, trong điều kiện chất lượng nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh của các ngành được cải thiện. Đối với ngành công nghiệp công nghệ trung bình cao (như ngành công nghiệp ô tô) và ngành công nghiệp công nghệ thấp (như ngành dệt may, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống,…) thì tác động này chưa thể hiện rõ rệt.
Từ khóa: Tác động từ FDI, xuất khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo.
Tra cứu bài báo