Xuất khẩu gạo của Việt Nam sau 30 năm đổi mới (1986- 2016)

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 48-55
Tóm tắt:
Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng về sản xuất và xuất khẩu gạo. Sau 30 năm chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, với những đổi mới về chính sách xuất khẩu và sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đứng đầu về xuất khẩu gạo trên thế giới. Thành tựu trong xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế đất nước. Bài viết này sẽ đề cập đến một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 1986 - 2016 và giải pháp trong thời gian tới.
Từ khóa: Xuất khẩu gạo, chính sách xuất khẩu gạo, kim ngạch xuất khẩu gạo, thị trường xuất khẩu gạo, giá cả xuất khẩu gạo, chất lượng gạo xuất khẩu.
Tra cứu bài báo