Ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến hành vi phát triển tổ chức của nhân viên trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 26-34
Tóm tắt: Nghiên cứu này đã kiểm định giả thuyết và kết luận rằng sự hài lòng trong công việc có ảnh hưởng tích cực đến hành vi phát triển tổ chức, trong đó nó có tác động mạnh hơn đến nhóm nhân tố thứ 2 của hành vi phát triển tổ chức (sự sáng tạo và cống hiến thời gian). Đa số nhân viên đều hài lòng trên trung bình và khá với công việc của mình, trong đó sự hài lòng với sự nghiệp của bản thân và sự hài lòng với mức thu nhập, chính sách khen thưởng của công ty là thấp nhất. Tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hành vi phát triển tổ chức ở các doanh nghiệp: công khai và minh bạch trong công tác khen thưởng, đánh giá; đưa ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cho nhân viên; giao việc đa dạng hơn cho nhân viên và đưa ra nhiều thử thách khác nhau trong công việc. Nghiên cứu dựa vào kết quả khảo sát 287 nhân viên tại hơn 18 doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Sự hài lòng trong công việc, hành vi phát triển tổ chức.
Tra cứu bài báo