Chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại Việt Nam

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 20-28
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng mô hình số liệu mảng đa bậc để nghiên cứu vai trò của một số yếu tố lên sự dịch chuyển lao động trong các ngành cấp 2 thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động được đo bằng chỉ số Lilien. Sau khi tính toán chỉ số Lilien cho 24 ngành cấp 2 cho 63 tỉnh, chúng tôi đã xây dựng mô hình số liệu mảng đa bậc nhằm đánh giá tác động của các yếu tố lên sự dịch chuyển lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2007-2014. Kết quả cho thấy trong giai đoạn này, dịch chuyển lao động diễn ra rất khác nhau giữa các ngành cấp 2 cũng như giữa các địa phương. Các yếu tố như: thu nhập trung bình, mức khác biệt về thu nhập, quy mô lao động và cường độ vốn của từng ngành trong mỗi địa phương đều có ảnh hưởng đến quá trình dịch chuyển lao động nội ngành.
Từ khóa: Dịch chuyển cơ cấu lao động nội ngành; mô hình số liệu mảng đa bậc; chỉ số Lilien
Tra cứu bài báo