Tác động của công nghiệp- dịch vụ lên năng suất lao động của ngành nông nghiệp Việt Nam

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 29-37
Tóm tắt: Bài viết này nhằm phân tích vai trò của phát triển công nghiệp và dịch vụ trong hiệu quả hoạt động của ngành nông nghiệp Việt Nam sử dụng số liệu trong giai đoạn 2006 - 2012. Các kết quả hồi quy số liệu mảng theo cách tiếp cận của kinh tế lượng không gian cho thấy quy mô công nghiệp - dịch vụ tác động tích cực đến năng suất lao động của ngành nông nghiệp ở mỗi địa phương. Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm một bằng chứng thực nghiệm khẳng định vai trò dẫn dắt tăng trưởng của công nghiệp - dịch vụ đối với nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa ở Việt Nam.
Từ khóa: Ngành nông nghiệp Việt Nam; năng suất lao động; mối quan hệ nông nghiệp và công nghiệp - dịch vụ.
Tra cứu bài báo