Chức năng nhiệm vụ

Giấy phép xuất bản số 152/GP-BVHTT ngày 17 tháng 4 năm 2001 quy định chức năng nhiệm vụ của Tạp chí Kinh tế và Phát triển là:

• Giới thiệu các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy & đào tạo của Nhà trường;
• Thông tin nghiên cứu khoa học, kinh tế trong và ngoài nước phục vụ cho công tác đào tạo của Nhà trường.

Mục đích hoạt động của Tạp chí là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo thông qua 5 chức năng cơ bản sau: (i) Nghiên cứu phục vụ hoạch định phát triển kinh tế xã hội; (ii) Xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; (iii) Kênh giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học; (iv) Kiểm định chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua quy trình phản biện; (v) Cơ sở dữ liệu tham khảo/trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai.

Phạm vi nghiên cứu của Tạp chí bao gồm các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế và phát triển của Việt Nam và trên thế giới, bao gồm kinh tế, kinh doanh, quản lý và những vấn đề phát triển bền vững. Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài báo gửi đăng Tạp chí đều được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia kinh tế đầu ngành ở trong và ngoài nước.
Chức năng nhiệm vụ