Phạm Thị Hạnh

• Trị sự tòa soạn
• Phụ trách các mảng công tác:
- Trị sự tòa soạn;
- Công tác đoàn;
- Công tác kế toán;
- Giám sát quy trình bình duyệt bài báo tiếng Việt;
- Trợ lý Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế;
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.
• Thông tin liên lạc: Phòng 1406 nhà A1 - Đại học KTQD
• Email: pthanhktpt@neu.edu.vn  | Mobile: 0912 462 662 Phạm Thị Hạnh