Quy định chung về gửi bài

Ngôn ngữ:
• Các bài viết gửi đăng phải được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt nếu gửi đăng trên Tạp chí bản tiếng Việt và bằng tiếng Anh nếu gửi đăng trên phiên bản tiếng Anh. 
• Bài viết phải sử dụng font Unicode và hệ ký tự La-tinh. Trong trường hợp trích dẫn tài liệu tham khảo bằng ngôn ngữ thuộc hệ khác thì phải phiên sang hệ La-tinh.

Tính nguyên gốc và quyền sử dụng dữ liệu:
• Tạp chí Kinh tế & Phát triển không nhận bất kỳ bài viết nào có một phần hay toàn bộ nội dung đã được xuất bản ở tạp chí khác. 
• Tác giả có trách nhiệm không gửi bài viết đến tạp chí khác khi chưa có quyết định từ chối của Ban Biên tập Tạp chí. 
• Tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, tính chính xác của các trích dẫn trong bài viết, tính hợp pháp bản quyền của bài viết. Tác giả phải có trách nhiệm trong việc xin phép sử dụng các dữ liệu từ các cá nhân và tổ chức quản lý/sở hữu dữ liệu. 
• Đối với các công trình nghiên cứu chưa công bố mà được sử dụng trong bài viết, tác giả phải gửi kèm văn bản xác nhận sự đồng ý của cá nhân hay tổ chức là tác giả thực hiện nghiên cứu đó. 
• Các dữ liệu trình bày trong bài viết phải được trích dẫn nguồn.
• Nghiêm cấm việc sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như ChatGPT để tạo ra một phân hay toàn bộ bài báo.

Tác giả:
• Nếu bài viết có nhiều hơn một tác giả thì cần ghi rõ ai là người chịu trách nhiệm liên lạc trong quá trình bình duyệt.

Phương thức gửi bài:
Tác giả chính (chịu trách nhiệm liên lạc) gửi bài viết đến Tạp chí qua hệ thống trực tuyến.
- Đối với bản thảo gửi đăng số tiếng Việt gửi tại đây
- Đối với bản thảo gửi đăng số tiếng Anh (JED) gửi tại đây