Thực trạng cơ cấu kinh tế và vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam

KT&PT Số 175, tháng 01 năm 2012, trang 20-23
Tóm tắt: Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động và nội tại nền kinh tế nước ta bộc lộ nhiều yếu kém, tăng trưởng không bền vững thiên về chiều rộng, việc tái cấu trúc nền kinh tế và phát triển bền vững là một yêu cầu bức thiết, không thể chậm trễ. Bài viết này trình bày những nội dung tái cầu trúc nền kinh tế Việt Nam theo lộ trình phát triển đất nước từ nay đến năm 2020 đã được Chính phủ đề ra.
Từ khóa: Cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế, Việt Nam
Tra cứu bài báo