Liên kết đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp với bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, một đòi hỏi bức xúc của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 48-52
Tóm tắt: Ngư dân của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (tính từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) có truyền thống và kinh nghiệm hoạt động trên biển. Họ là những người thực hiện việc đánh bắt hải sản xa bờ chủ yếu ở nước ta trong những năm vừa qua. Đặc biệt, vùng duyên hải Nam Trung Bộ là địa phận có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và từ xa xưa, người dân của vùng này đã được giao trọng trách quản lý và bảo vệ hai quần đảo quan trọng này của Tổ quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ở hai quần đảo này, nhất là tại quần đảo Hoàng Sa, việc tranh chấp chủ quyền luôn diễn ra với mức độ ngày càng gay gắt. Việc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo vì thế đã trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả dân tộc, trước hết là của người dân vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Có nhiều cách để thực hiện công việc đó, song, trong tình hình hiện nay, việc tổ chức cho ngư dân các địa phương trong vùng liên kết đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp với bảo vệ biển đảo là cách làm phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Bài viết này tập trung bàn về vấn đề đó ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
Từ khóa: Đánh bắt hải sản xa bờ, bảo vệ biển đảo, duyên hải Nam Trung Bộ, Hoàng Sa- Trường Sa
Tra cứu bài báo