Tác động của khóa đào tạo quản trị kinh doanh tới các cơ sở sản xuất trong làng nghề dệt kim La Phù

KT&PT Số 184, tháng 10 năm 2012, trang 65-73
Tóm tắt: Đã từ lâu kiến thức được cho là có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các cụm công nghiệp ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn ít người biết tới vai trò của các kiến thức quản trị đối với sự phát triển của các cụm công nghiệp ở các nước này. Sau khi triển khai một chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh tại một làng nghề dệt len ở La Phù, chúng tôi đã tiến hành đánh giá tác động của khóa đào tạo và chứng minh được rằng các kiến thức mới về quản trị đã giúp các cơ sở sản xuất trong làng nghề cải tiến các biện pháp sản xuất và kinh doanh.
Từ khóa: Phát triển công nghiệp, Cụm công nghiệp làng nghề
Tra cứu bài báo