Xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 3-8
Tóm tắt: Theo Quyết định 432/QĐ-TTg ban hành ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống chỉ tiêu thống kê giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đưa ra gồm 30 chỉ tiêu với nguồn số liệu và lộ trình thực hiện cụ thể. Tuy nhiên, các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu này có sự biến động ngược chiều nhau theo thời gian, gây khó khăn trong nhìn nhận và phân tích xu hướng phát triển của quốc gia. Vì vậy, bài viết đề xuất phương pháp xây dựng một chỉ số mang tính đại diện nhất cho cả hệ thống chỉ tiêu nhằm đánh giá tổng hợp quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam.
Từ khóa: Hệ thống chỉ tiêu thống kê, phát triển bền vững, chỉ số tổng hợp
Tra cứu bài báo