Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam qua một số chỉ tiêu định lượng

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 41-46
Tóm tắt: Bài viết sử dụng một số chỉ tiêu định lượng để đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đạt mức thấp trên các chỉ số: tỷ lệ quỹ lương trên doanh thu và chi phí kinh doanh thấp; đầu tư chưa đúng mức cho đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tỷ lệ nghỉ việc cao với nhóm nhân lực có chất lượng, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm nhân sự chưa đáp ứng được yêu cầu… Qua đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị với doanh nghiệp Việt Nam trong những giai đoạn sắp tới.
Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực; tỷ lệ nghỉ việc; năng suất lao động, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo
Tra cứu bài báo