Tái cấu trúc và phục hồi doanh nghiệp năm 2013

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 29-33
Tóm tắt: Năm 2012 là năm công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế có những khởi động mới, và cũng là một năm đầy khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam. Bước vào năm 2013, Chính phủ cam kết sẽ tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; kiềm chế lạm phát thấp hơn, đưa tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Như vậy, trong năm 2013 nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước cần phải được kiên quyết đẩy mạnh, và việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013. Để tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trao đổi đóng góp những ý kiến về chủ đề quan trọng nêu trên, Tạp chí Kinh tế và Phát triển tổng quan các bài viết có liên quan đến “Tái cấu trúc và phục hồi doanh nghiệp 2013” đã được các nhà khoa học phát biểu trong các cuộc hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian gần đây, hướng vào hai mảng chính là tái cấu trúc doanh nghiệp, mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; và tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Tái cấu trúc, phục hồi doanh nghiệp
Tra cứu bài báo