Hoạt động bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam và giải pháp phát triển

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 80-85
Tóm tắt: Bảo hiểm nông nghiệp ở nước ta bắt đầu được triển khai từ năm 1982, nhưng hoạt động này vẫn chưa phát triển. Tỷ trọng tham gia bảo hiểm nông nghiệp thấp, chỉ chiếm chưa đến 3% tổng diện tích cây trồng, vật nuôi thuộc đối tượng bảo hiểm. Để kích thích sự phát triển của bảo hiểm nông nghiệp ở nước ta, cũng như khẳng định tầm quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và nền kinh tế, ngày 01/03/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011- 2013. Bài viết này nhằm xem xét, đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở nước ở nước ta từ sau Quyết định 315/QĐ-TTg, tìm ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Sản xuất nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp truyền thống, bảo hiểm nông nghiệp theo chỉ số.
Tra cứu bài báo