Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách quận Ba Đình: Thực trạng và vấn đề

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 46-49
Tóm tắt: Bài viết này đi vào phân tích thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách quận, chỉ ra tác động của khoản chi này đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Ba Đình. Những hạn chế và nguyên nhân về chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách quận cũng được đưa vào phân tích nhằm định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này.
Từ khóa: Ngân sách, xây dựng cơ bản, kinh tế- xã hội
Tra cứu bài báo