Tái cấu trúc đầu tư công: Đánh giá thực hiện 2012, quan điểm, định hướng và giải pháp cho năm 2013 và những năm tiếp theo

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 36-43
Tóm tắt: Tái cấu trúc đầu tư công được xác định là một trong ba nội dung quan trọng nhất và cần phải được tiến hành đồng bộ trong quá trình thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2015 (tái cấu trúc đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại). Các văn bản của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã xác định rõ: Quá trình tái cấu trúc cơ cấu đầu tư là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng rất phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy quá trình này phải được tiến hành một cách thận trọng theo một lộ trình với những mục tiêu, định hướng và các giải pháp cho từng bước đi cụ thể. Năm 2012, có thể nói là năm thực thi đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc đầu tư công. Bài viết này muốn đánh giá việc thực thi tái cấu trúc đầu tư công của năm 2012, kết quả và những vấn đề bất cập, từ đó xác định quan điểm định hướng và một số giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm thực hiện thành công những mục tiêu đặt ra cho nhiệm vụ này.
Từ khóa: Tái cấu trúc, đầu tư công theo nguồn vốn, đầu tư công theo ngành, vốn ngân sách, vốn đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư trung hạn, phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư
Tra cứu bài báo