Tái cơ cấu kinh tế: Góc nhìn từ khung phân tích những nền tảng tăng trưởng

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 21-30
Tóm tắt: Những diễn biến bất lợi và thiếu ổn định của kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua được coi là hệ lụy của tăng trưởng “kiểu Việt Nam” - tăng trưởng theo chiều rộng trong khi hiệu quả sử dụng nguồn lực suy giảm, đi kèm với các chính sách mang nặng đối phó tình huống và bị hạn chế hiệu lực bởi chính mô hình tăng trưởng. Vì thế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế là cơ hội không thể bỏ lỡ trong bối cảnh hiện nay. Đổi mới mô hình tăng trưởng cần được hiểu là quá trình chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều sâu trên cơ sở nâng cao hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và tiến bộ khoa học- kỹ thuật; đồng thời tiến tới tăng trưởng bền vững. Để nhanh chóng chuyển đổi tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, tái cơ cấu nền kinh tế là một lựa chọn ưu tiên trong giai đoạn đầu tiên, theo đó, các nguồn lực của nền kinh tế được phân bổ lại một cách hiệu quả nhất, là bước đệm hỗ trợ cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, điều kiện tiền đề cho quá trình tái cơ cấu thành công lại nằm ở việc thay đổi tư duy và cải cách thể chế.
Từ khóa: Mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, nền tảng tăng trưởng, hiệu quả, thể chế
Tra cứu bài báo