Phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở Nhật Bản

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 78-83
Tóm tắt: Sự thành công của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng như sức mua tương đương (PPP) được lý giải bởi nhiều yếu tố cấu thành như trình độ công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, chiến lược và chính sách phát triển phù hợp trong từng giai đoạn… Một trong những đóng góp quan trọng để Nhật Bản đạt được những thành công trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước chính là bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, được vận hành bởi đội ngũ nhân lực khu vực công đầy tính trách nhiệm, chuẩn mực với phong cách chuyên nghiệp.
Từ khóa: nhân lực khu vực công, Nhật Bản
Tra cứu bài báo