Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 10-16
Tóm tắt: Xây dựng là lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất từ sự tăng trưởng với tốc độ cao của nền kinh tế. Ngành xây dựng đã tạo công ăn việc làm, giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến lao động. Do vậy, tiến đến hội nhập với khu vực, thế giới và mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực xây dựng, cần đánh giá thực chất năng lực hiện tại của các doanh nghiệp xây dựng để có thể đề ra các chính sách và biện pháp hỗ trợ thiết thực. Mặt khác, phải có các chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh để trong một thời gian nhất định, các doanh nghiệp xây dựng trong nước nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tự vươn lên, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường Việt Nam và vươn ra thị trường thế giới.
Từ khóa: Ngành xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, năng lực cạnh tranh, thực trạng doanh nghiệp xây dựng
Tra cứu bài báo