Đổi mới quản trị nền kinh tế- Điểm mấu chốt trong tái cấu trúc nền kinh tế

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 3-7
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và dưới tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhiều yếu kém của nền kinh tế nước ta được bộc lộ rõ nét. Hơn lúc nào hết, vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp đã trở nên cấp thiết để nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực. Cần phân định rõ giữa mục tiêu và công cụ tái cấu trúc, số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm hay tỷ lệ đầu tư/GDP giảm chỉ nên được coi là công cụ của tái cấu trúc. Tái cấu trúc đòi hỏi nhiều hơn việc giảm số lượng DNNN, NHTM cổ phần, hay đầu tư công, đầu tiên và quan trọng là áp đặt kỷ luật đối với các tổ chức trong cả khu vực công và tư thông qua sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn. Việt Nam phải hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị kinh tế, bao gồm một sự tách biệt rõ ràng giữa các cơ quan điều tiết và chủ thể tham gia thị trường, cam kết kiên định nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp độc lập không chịu tác động của các sức ép chính trị, và một nền tài chính công và cải cách chính sách tài khóa dựa trên các quy tắc rõ ràng và hoàn toàn minh bạch. Bài viết đi vào hai phần chính: (1) Sự cần thiết cải thiện quản trị kinh tế khi tái cấu trúc kinh tế (2) Khuyến nghị những thay đổi trong quản trị kinh tế.
Từ khóa: Tái cấu trúc, Tái cấu trúc nền kinh tế, Quản trị, Quản trị nền kinh tế, điều tiết kinh tế
Tra cứu bài báo