Nhân khẩu học và hành vi tiết kiệm hộ gia đình nông thôn Việt Nam - Một nghiên cứu thực nghiệm

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 56-65
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu hành vi tiết kiệm của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam trên hai phương diện: mức tiết kiệm và hình thức tiết kiệm. Dựa trên lý thuyết vòng đời về tiết kiệm và lý thuyết thu nhập thường xuyên, chúng tôi xây dựng 2 mô hình kinh tế lượng: mô hình phân tích số liệu mảng để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiết kiệm của hộ gia đình, và mô hình multinominal logit để nghiên cứu việc lựa chọn giữa các hình thức tiết kiệm. Các kết quả ước lượng cho thấy tuổi chủ hộ, trình độ học vấn cũng như giới tính chủ hộ có liên quan chặt chẽ đến hành vi tiết kiệm của họ. Ngoài ra kết quả ước lượng cũng cho phép đánh giá được tác động của một số yếu tố lên quyết định lựa chọn hình thức tiết kiệm. Các kết quả nghiên cứu này đưa ra một số bằng chứng giúp các nhà tài chính vi mô trong việc hoặch định chính sách nhằm nâng cao chất lượng hệ thống tài chính vi mô phục vụ khu vực nông thôn.
Từ khóa: hành vi tiết kiệm, hộ gia đình nông thôn, tài chính vi mô
Tra cứu bài báo