Lao động nông thôn di cư ra thành thị- Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 193 tháng 7 năm 2013, tr. 58-65
Tóm tắt: Vấn đề lao động nông thôn di cư ra thành thị và các khu công nghiệp tìm kiếm việc làm là vấn đề có tính xã hội, phụ thuộc khá lớn vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Và không thể phủ nhận vai trò tích cực của làn sóng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp (KCN) nhất là đối với các nước kinh tế chậm phát triển khi thu nhập và điều kiện sống còn có sự chênh lệch lớn giữa nông thôn và thành thị. Bài viết khái quát tình hình và nguyên nhân thúc đẩy lao động từ nông thôn ra thành thị, từ đó khuyến nghị chính sách tạo điều kiện để phát huy những mặt tích cực và hạn chế tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội.     

Từ khóa: Lao động nông thôn; di cư; khuyến nghị chính sách
Tra cứu bài báo