Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về Chính phủ nhìn từ góc độ quyền hành pháp

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 10-16
Tóm tắt: Quyền hành pháp là khái niệm gắn liền với pháp luật. Montesquieu – nhà tư tưởng vĩ đại người Pháp, người đã có công phát triển một cách toàn diện thuyết phân quyền (hay còn gọi là tam quyền phân lập) trong tác phẩm “Tinh thần pháp luật” đã nhận xét rằng trong mỗi quốc gia đều có ba thứ quyền lực là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Hiến pháp các nước đều phải đề cập các quyền này.  Bài viết này nghiên cứu, đánh giá những quy định của Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi) về Chính phủ. Trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về Chính phủ nhìn từ góc độ quyền hành pháp.
Từ khóa: Quyền hành pháp, Hành chính, Quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo