Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 36-43
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt trên thị trường chứng khoán Việt nam sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến năm 2012. Nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố như tỷ lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, tài sản cố định hữu hình, mức tăng trưởng và rủi ro kinh doanh có tác động có ý nghĩa thống kê đến mức cổ tức bằng tiền của doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra khả năng sinh lợi và tính thanh khoản không có tác động đến mức cổ tức bằng tiền của doanh nghiệp.
Từ khóa: Cổ tức, dữ liệu bảng, mô hình cổ tức
Tra cứu bài báo