Phát triển ngành hàng hồng quả tại xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 72-78
Tóm tắt: Phát triển ngành hàng cây ăn quả hàng hóa ở những vùng có lợi thế so sánh là góp phần phát triển kinh tế bền vững, có hiệu quả. Qua nghiên cứu thực trạng phát triển ngành hàng hồng quả tại xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, các tác giả đề xuất thực hiện đồng bộ một số nhóm giải pháp chính như: Quy hoạch vùng sản xuất và thị trường nhằm phát triển ngành hàng, giải pháp đối với từng tác nhân ngành hàng và mở rộng thị trường cung ứng các yếu tố sản xuất cho ngành hàng hồng quả Gia Thanh.
Từ khóa: Ngành hàng, hồng quả Gia Thanh Phù Ninh Phú Thọ, tiêu thụ
Tra cứu bài báo