Áp dụng kế toán chi phí theo dòng vật liệu (MFCA) trong doanh nghiệp sản xuất gang thép

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 85-91
Tóm tắt: Kế toán chi phí theo dòng vật liệu (Material Flow Cost Accounting – MFCA) được phát triển từ những năm 1990 và được ban hành theo tiêu chuẩn ISO 14051– 2011 của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế. Tuy đã được áp dụng thành công tại nhiều tập đoàn của các quốc gia phát triển, việc áp dụng MFCA ở Việt Nam mới chỉ ở mức độ thử nghiệm. Bài viết này giới thiệu về MFCA và nghiên cứu tình huống tại một công ty gang thép tỉnh Thái Nguyên. Kết quả áp dụng thử nghiệm MFCA cho thấy chi phí tổn thất vật liệu của dòng chất thải thực tế chiếm tới 22,8% tổng chi phí sản xuất, cao hơn rất nhiều so với khi hạch toán theo cách truyền thống. MFCA không chỉ đem lại các thông tin đúng đắn về chi phí môi trường “ẩn” trong các sản phẩm cũng như dòng chất thải mà còn chỉ ra cho doanh nghiệp các cơ hội sản xuất sạch hơn nhằm đạt được hiệu quả tổng thể: giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Từ khóa: sản xuất gang thép; kế toán chi phí theo dòng vật liệu; sản xuất sạch hơn
Tra cứu bài báo