Tăng cường quản lý quan hệ với nhà cung ứng (SRM) của doanh nghiệp

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 11-16
Tóm tắt: Khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu kéo dài đã gây ra khá nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Việc tìm ra giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn là một nhiệm vụ không chỉ của doanh nhân, mà còn là của các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách. Với cách tiếp cận từ quản lý chuỗi cung ứng, tập trung chủ yếu vào quản lý nguồn cung - một khâu còn yếu về nhận thức và thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mục đích chủ yếu của bài viết là nhằm cung cấp những nhận thức cơ bản, nền tảng về quản lý quan hệ nhà cung ứng của doanh nghiệp, cũng như qua thực tiễn của một doanh nghiệp điển hình, bài viết hy vọng sẽ đóng góp một số ý kiến nhằm tăng cường quản lý quan hệ nhà cung ứng trong điều kiện hiện nay.
Từ khóa: SCM (Supply Chain Management, Quản lý chuỗi cung ứng); SRM (Supplier Relationship Management, Quản lý quan hệ với nhà cung ứng)
Tra cứu bài báo