Vai trò của ngân hàng trung ương đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 207 (II), tháng 09 năm 2014, tr. 22-31
Tóm tắt: Ngân hàng trung ương với vị trí là cơ quan quản lý của các Ngân hàng thương mại (ngân hàng thương mại), chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hoạt động cho toàn bộ hệ thống ngân hàng sẽ không thể đứng ngoài tiến trình tái cấu trúc ngân hàng thương mại nói riêng và hệ thống tài chính nói chung. Tại Việt Nam, theo quyết định của Thủ tướng, toàn bộ “gánh nặng” của cuộc tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng lần này đã được đặt lên vai Ngân hàng Nhà nước. Điều đó sẽ tạo tính chủ động, độc lập cao cho Ngân hàng Nhà nước cũng như thúc đẩy quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng diễn ra nhanh hơn, tuy nhiên nó cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các chính sách liên quan, đặc biệt là chính sách tài khóa để có thể hỗ trợ thực thi các quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Trong bối cảnh khả năng phối hợp chính sách còn nhiều hạn chế như ở Việt Nam thì vấn đề này cũng có thể tạo ra nhiều lo ngại, nhưng thông qua đó Ngân hàng Nhà nước sẽ thể hiện được vai trò quan trọng của mình đối với tiến trình tái cấu trúc hiện nay.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cấu trúc, tổ chức tài chính, vai trò của ngân hàng trung ương
Tra cứu bài báo