Nghiên cứu ảnh hưởng của niềm tin đến ý định sử dụng dịch vụ ATM của sinh viên tại Hà Nội

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 81-90
Tóm tắt: Nghiên cứu này kiểm định vai trò của niềm tin trong giải thích ý định sử dụng dịch vụ ATM của sinh viên tại Hà Nội. Một mẫu nghiên cứu thuận tiện với 300 sinh viên đã được thu thập. Nghiên cứu mở rộng mô hình lý thuyết hành vi tiêu dùng có kế hoạch (TPB) và áp dụng mô hình cân bằng cấu trúc (SEM) để đánh giá độ tin cậy, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ của thang đo, kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình đo lường. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của niềm tin trong mô hình TPB mở rộng nhằm giải thích ý định sử dụng dịch vụ ATM của khách hàng. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin thực sự hữu ích cho các ngân hàng nhằm xây dựng chính sách thúc đẩy ý định sử dụng dịch vụ ATM của khách hàng.
Từ khóa: Niềm tin, ý định, TPB, dịch vụ ATM
Tra cứu bài báo