Kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng kinh tế của Hàn Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 51-57
Tóm tắt: Hàn Quốc là một nước phát triển ở khu vực Đông Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong suốt nửa cuối thế kỷ XX. Hàn Quốc đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề của hai cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 và 2008 vì vậy Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt để khôi phục nền kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng và ngăn ngừa những nguy cơ bất ổn kinh tế trong tương lai. Kinh nghiệm của Hàn Quốc về xây dựng “hệ thống cảnh báo sớm”, ổn định thị trường ngoại hối, tái cấu trúc doanh nghiệp, củng cố chính sách tài khoá, thực hiện chính sách kinh tế - xã hội mới và tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế… có ý nghĩa tham khảo cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Bài viết khái quát tình hình kinh tế Hàn Quốc trong hai cuộc khủng hoảng năm 1997 và 2008, phân tích giải pháp ứng phó với khủng hoảng của Hàn Quốc và rút ra những khuyến nghị cho Việt Nam về đảm bảo an ninh kinh tế.
Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế, ứng phó với khủng hoảng, ngăn ngừa khủng hoảng, Hàn Quốc, Việt Nam
Tra cứu bài báo