Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác thủy sản thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

KT&PT, số 235, tháng 1 năm 2017, tr. 88-94
Tóm tắt: Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, bài báo lượng hóa những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác thủy sản tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, những đặc trưng của địa bàn cư trú, số nhân khẩu của hộ, số thành viên phụ thuộc, tuổi chủ hộ, trình độ ngư dân, kinh nghiệm đi biển của thuyền trưởng, lòng yêu nghề của ngư dân, trình độ công nghệ máy móc thiết bị ngư nghiệp, ngư trường đánh bắt, thị trường tiêu thụ thủy sản, đa dạng hóa thu nhập, các khoản tín dụng ưu đãi của nhà nước, có ảnh hưởng ý nghĩa đến thu nhập của các hộ ngư dân. Không như kỳ vọng, công suất phương tiện khai thác, vai trò của cán bộ khuyến ngư, mức hỗ trợ nhiên liệu lại không có tác động ý nghĩa đến thu nhập hộ. Kết quả nghiên cứu này cho phép chúng tôi gợi mở một số hàm ý chính sách nhằm góp phần nâng cao thu nhập các hộ ngư dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
Từ khóa: Kinh tế lượng, thu nhập, ngư dân, nhân tố, Quảng Bình, Đồng Hới
Tra cứu bài báo