Mối quan hệ giữa đãi ngộ tài chính và cam kết với tổ chức

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 52-61
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu tác động của đãi ngộ tài chính bao gồm lương cứng, lương mềm (thưởng) và phúc lợi, cũng như tác động của các biến điều tiết vị trí và thâm niên đối với sự cam kết với tổ chức của một tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy, đãi ngộ tài chính lại có mối quan hệ tương quan thuận với cam kết với tổ chức, nhưng các biến điều tiết không có tác động lên mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu rút ra ý nghĩa với các tổ chức các nhà quản lý: muốn tăng cường sự cam kết của người lao động với tổ chức, họ cần có hệ thống đãi ngộ tài chính hợp lý, công bằng đánh giá đúng công sức mà họ bỏ ra bất kể đối tượng người lao động là nhân viên hay quản lý, là người đã làm việc ít năm hay nhiều năm với tổ chức.
Từ khóa: Quản trị nhân sự, cam kết với tổ chức, đãi ngộ tài chính, đãi ngộ vật chất, vị trí, thâm niên.
Tra cứu bài báo