Mức sẵn lòng chi trả của người dân cho xử lý nước thải tại các làng nghề chế biến nông sản trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 119-128
Tóm tắt: Nghiên cứu này thực hiện ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân cho xử lý nước thải tại các làng nghề thông qua phỏng vấn 123 hộ chế biến nông sản và 156 hộ không chế biến nông sản ở bốn xã của huyện Hoài Đức. Bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên 2 bước hỏi, nghiên cứu chỉ ra rằng mức sẵn lòng chi trả bình quân của nhóm hộ chế biến nông sản là 35.869 đồng/ hộ/tháng cao hơn so với 25.887 đồng/hộ/tháng của nhóm hộ không chế biến nông sản, tổng số tiền thu được hàng năm ước tính khoảng 4,4 tỷ đồng. Mô hình hồi quy Probit cho biết độ học vấn, thu nhập, lượng nước thải, tình trạng sức khỏe và sự quan tâm tới môi trường là các yếu tố ảnh hưởng tích cực tới xác suất sẵn lòng chi trả ở cả hai nhóm hộ. Đây là thông tin quan trọng để chính quyền huyện Hoài Đức đưa ra mức đóng góp hợp lý trong việc huy động nguồn lực của cộng động cho việc xử lý nước thải ô nhiễm tại các làng nghề chế biến nông sản.
Từ khóa: Làng nghề, chế biến nông sản, WTP, xử lý nước thải
Tra cứu bài báo