Giải pháp kinh tế cho bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 49-57
Tóm tắt: Bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế của người dân cũng như kinh tế địa phương có rừng trước áp lực suy giảm rừng ngập mặn cả về số lượng và chất lượng. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết tổng hợp một số vấn đề lý luận về giải pháp kinh tế cho bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn và thực trạng trên thế giới và ở Việt Nam. Các chính sách của nhà nước, cơ quan quản lý các cấp, cộng đồng có liên quan và người dân sinh sống ven rừng ngập mặn là những nhân tố có liên quan đến bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn. Làm tốt quy hoạch, phát huy sự tham gia của cộng đồng, xây dựng mô hình sinh kế phù hợp, tăng cường vai trò của địa phương là những giải pháp hiệu quả cho bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn.
Từ khóa: Bảo tồn, giải pháp kinh tế, phát triển rừng ngập mặn
Tra cứu bài báo