Công cụ tài chính phái sinh trong kế toán bảo hiểm rủi ro tỷ giá của hoạt động xuất nhập khẩu

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 47-52
Tóm tắt: Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao thương mạnh mẽ với nhiều đối tác nước ngoài, việc sử dụng nhiều loại ngoại tệ trong giao dịch ngày càng trở nên thường xuyên và cần thiết. Do đó, bên cạnh việc có được những cơ hội to lớn cho mở rộng thương mại, doanh nghiệp Việt Nam cũng đứng trước những rủi ro do thay đổi tỷ giá khi sử dụng ngoại tệ trong giao dịch thương mại quốc tế. Bài viết đề cập tới các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của nghiệp vụ xuát khẩu, nhập khẩu bằng việc sử dụng hữu hiệu công cụ tài chính phái sinh.
Từ khóa: Công cụ tài chính phái sinh; hợp đồng ngoại hối kì hạn; hợp đồng ngoại hối quyền chọn; hợp đồng ngoại hối tương lai
Tra cứu bài báo