Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường trong kinh doanh quốc tế

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 42-46
Tóm tắt: Đối với các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, bên cạnh việc lựa chọn thị trường, chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức, và thực hiện các chức năng kinh doanh cơ bản khác, để cạnh tranh thành công trên thị trường nước ngoài, một vấn đề hết sức quan trọng là doanh nghiệp cần lựa chọn các phương thức chuyển giao hiệu quả nguồn lực – tài sản ra thị trường đó để tổ chức sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Việc lựa chọn phương thức thâm nhập phù hợp phụ thuộc vào các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh trên thị trường nước ngoài, điều kiện cạnh tranh trong ngành, và nguồn lực nội tại của chính doanh nghiệp.
Từ khóa: Kinh doanh quốc tế, nguồn lực hữu hình - vô hình, phương thức thâm nhập
Tra cứu bài báo