Tư duy tinh gọn- Hướng đi mới cho các bệnh viện Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 134-140
Tóm tắt: Ngành y tế hiện nay hiện đang phải đối mặt với rất nhiều những thách thức lớn về kinh tế, kỹ thuật, đáp ứng bệnh nhân và những thách thức này ngày càng có xu hướng gia tăng. Bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác đang phải đối mặt với những nhu cầu ngày càng tăng, tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế và áp lực lớn trong việc giảm chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bệnh nhân về quá trình phục vụ cũng như mong muốn về kết quả sức khỏe đầu ra của họ.Nhiều bệnh viện trên thế giới đã bắt đầu chuyển sang hướng tư duy tinh gọn (Lean thinking) để tạo những lợi thế trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng với những nhu cầu của bệnh nhân. Tín hiệu đáng mừng là rất nhiều tổ chức đã thực sự thành công và cải thiện được hình ảnh cũng như hiệu quả dịch vụ thông qua việc áp dụng LEAN. Tuy nhiên bên cạnh số nhỏ các tổ chức thành công đó thì vẫn còn rất nhiều các tổ chức bệnh viện chưa thực sự quan tâm và thay đổi tư duy. Những tấm gương thành công đã cho thấy rằng bằng cách tập trung vào áp dụng tư duy LEAN và các nỗ lực cải tiến quy trình phục vụ hay nâng cao giá trị trong việc chăm sóc sẽ cải thiện được hiệu quả hoạt động mà rõ rệt nhất chính là nâng cao hiệu suất và giảm chi phí hoạt động trong ngành dịch vụ y tế hiện nay. Bài viết này đưa ra hướng tiếp cận với một tư duy quản lý mới và hiệu quả giúp các bệnh viện Việt Nam thoát khỏi tình trạng lãng phí và nâng cao hiệu suất bệnh viện.
Từ khóa: LEAN, Bệnh viện, Việt Nam
Tra cứu bài báo