Thực trạng phát triển bền vững kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 10-18
Tóm tắt: Nghệ An là tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng của khu vực Bắc miền Trung, có tiềm năng lớn để phát triển đa dạng, phong phú các loại hình trang trại. Mô hình kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa đã bắt đầu xuất hiện ở Nghệ An từ đầu những năm 1980 và phát triển nhanh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cho đến nay, sự phát triển kinh tế trang trại ở Nghệ An chưa thật sự bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường: trang trại phát triển còn mang tính tự phát; hiệu quả sử dụng đất, vốn đầu tư hạn chế; chất lượng sản phẩm hàng hóa thấp, chưa gắn với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước... Bài viết này nêu lên một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Nghệ An ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế trang trại, phân tích các chính sách phát triển kinh tế trang trại ở Nghệ An trong những năm gần đây và đánh giá thực trạng phát triển bền vững kinh tế trang trại ở Nghệ An hiện nay.
Từ khóa: Kinh tế trang trại, phát triển bền vững kinh tế trang trại Nghệ An
Tra cứu bài báo